ARENDA - zarządzanie nieruchomościamiZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIURO RACHUNKOWE
Nie mów wszystkiego, co wiesz, nie wierz we wszystko, co słyszysz i nie czyń wszystkiego, na ci masz ochotę.
Włoskie przysłowie
   
O nas

Zarządzanie nieruchomościami

Nasze standardy

Pracownicy

Referencje

Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami

Jak funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa

 
Nasze standardy

Standardy pracy Arenda Sp. z o.o.

  • PROFESJONALIZM - prowadzimy profesjonalne zarządzanie nieruchomością wspólną, oparte na najwyższych standardach zawodowych i etycznych.
  • DIALOG - działając realizujemy cele klientów związanych z nieruchomościami, której są właścicielami.
  • PATRNERSTWO - pełnimy rolę partnera i doradcy wspólnot mieszkaniowych oferując usługi o najwyższym standardzie jakościowym.
  • WIARYGODNOŚĆ - zatrudniamy licencjonowanych zarządców nieruchomości z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem.
  • RZETELNOŚĆ - prowadzimy prawidłową i przejrzystą księgowość, dbamy o finanse wspólnoty oraz właścicieli.
  • INDYWIDUALIZM - każda wspólnota mieszkaniowa jest inna, każdą traktujemy indywidualnie, wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie, by jak najlepiej jej służyć.
  • BEZPIECZEŃSTWO - zarządzane przez nas nieruchomości są ubezpieczone, my także jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w związku z działalnością zawodową.

Standardy zawodowe zarządcy nieruchomości 
przyjęte przez Radę Krajową Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości  w dniu 10.12. 2004r.

§1

Zarządcą nieruchomości w rozumieniu niniejszego dokumentu jest osoba fizyczna wykonująca zawód zarządcy nieruchomości na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku. 

§2

Zasady etyki zawodowej zarządcy nieruchomości są zgodne z uznanymi zasadami moralności oraz nie naruszają w żaden sposób prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§3

Zarządca nieruchomości obowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, norm wykonywania zawodu i zasad współżycia społecznego oraz dbałości o swoją godność osobistą, szczególnie w czasie wykonywania czynności zawodowych. 

§4

1. Zarządca nieruchomości przy wykonywaniu obowiązków zawodowych obowiązany jest do postępowania zgodnie z zasadami zawartymi w tym dokumencie oraz dbałości o słuszny interes zamawiającego.

2. Zarządca nieruchomości nie powinien podejmować się wykonywania czynności, które leżą poza polem jego doświadczenia zawodowego, chyba, że za zgodą właściciela nieruchomości i we współpracy ze specjalistą z danej dziedziny. 

§5

1. Zarządca nieruchomości obowiązany jest do powstrzymania się od wszelkich zachowań, które mogłyby zaszkodzić dobrej opinii o zawodzie zarządcy nieruchomości.

2. Postępowanie zarządcy nieruchomości, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywanych przez niego czynności zawodowych, stanowi naruszenie norm zawartych w tym dokumencie. 

§6

W celu profesjonalnej obsługi zamawiającego zarządca nieruchomości obowiązany jest do stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych związanych z zarządzaniem nieruchomościami, w zakresie zagadnień prawnych, ekonomicznych, księgowych, finansowych, podatkowych, technicznych i organizacyjnych. 

§7

1. Zarządca nieruchomości powinien wykonywać usługi związane z zarządzaniem według swojej najlepszej wiedzy i woli, uczciwie i z należytą starannością.

2. Zarządca nieruchomości powinien znać aktualny stan prawny, techniczny i ekonomiczny zarządzanej nieruchomości.

§8

Zarządca nie może zatajać przed osobą, na rzecz której świadczy usługi zarządzania, istotnych i znanych faktów związanych z zarządzaną nieruchomością ani nie może osoby takiej wprowadzać w błąd co do faktów i praw dotyczących zarządzanej nieruchomości. 

§9

1. Zarządcę obowiązuje tajemnica zawodowa obejmująca wszystko, czego dowiedział się on w związku z wykonywaniem zawodu, a co mogłoby w jakikolwiek sposób naruszyć interesy osób trzecich oraz zamawiającego, chyba że z obowiązku tego zwolniony został przez uprawniony organ.

2. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest w szczególności do nie ujawniania osobom trzecim informacji, które w związku z wykonywanym zawodem zyskał od zamawiającego.

3. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na zarządcy nieruchomości także po zakończeniu umowy zarządzania nieruchomością. 

§10

Zarządca nieruchomości pozostaje lojalny wobec interesów zamawiającego i nie angażuje się w żadne działania, co do których może zaistnieć uzasadnione podejrzenie, że pozostają w sprzeczności z interesami zamawiającego. 

§11

Zarządca nieruchomości nie jest związany żądaniami zamawiającego, a także innych osób jeżeli żądania te pozostawałyby w sprzeczności z przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. 

§12

1. Zarządca nieruchomości zobowiązany jest powstrzymać się od działań stanowiących nieuczciwą konkurencję lub nieuczciwą reklamę.

2. Jeżeli zarządca negocjuje wynagrodzenie za zarządzanie nieruchomością, nie wolno innemu zarządcy, który powziął o tym wiadomość, oferować cenę niższą za tę usługę.

3. Punktu 2 niniejszego paragrafu nie stosuje się w przypadku ustalania wynagrodzenia zarządcy w drodze przetargu lub konkursu ofert. 

§13

1. Materiały promocyjne i sposób ich prezentacji nie mogą wywoływać wrażenia negatywnego co do jakości usług oferowanych przez innych zarządców nieruchomości lub w jakikolwiek sposób im szkodzić.

2. Zarządcy nieruchomości nie wolno w celach reklamowych informować o zarządzaniu daną nieruchomością, jeżeli właściciele nieruchomości zgłosili pisemny sprzeciw. 

§14

1. Jeżeli nie koliduje to z interesami zamawiających, zarządcy powinni udzielać sobie wzajemnej pomocy w pracy zawodowej.

2. Stosunki pomiędzy zarządcami i innymi uczestnikami rynku nieruchomości powinny opierać się na wzajemnej lojalności i koleżeństwie.

§15

Zarządca utrzymuje nieruchomość w stanie nie pogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem, a w uzasadnionych przypadkach zobowiązany jest do inwestowania w tą nieruchomość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz możliwościami finansowymi wynikającymi z umowy zawartej z zamawiającym. 

§16

Zarządca nieruchomości prowadzi wymaganą prawem ewidencję księgowo - finansową, odrębną dla każdej zarządzanej nieruchomości. 

§17

Obowiązkiem zarządcy nieruchomości jest gromadzenie i staranne przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących zarządzanej nieruchomości. 

§18

1. Zarządca nieruchomości, obracając środkami pieniężnymi zamawiającego, w szczególności:

a)      nie dopuszcza do mieszania środków pieniężnych swoich lub swojej firmy ze środkami finansowymi zamawiającego;

b)      nie wykorzystuje pieniędzy jednego zamawiającego w celu przysporzenia korzyści innemu zamawiającemu;

c)      zabezpiecza środki finansowe zamawiającego przed wszelkimi dającymi się przewidzieć niekorzystnymi sytuacjami.

2. Środki pieniężne zamawiających zarządca nieruchomości przechowuje na oddzielnych rachunkach bankowych prowadzonych odrębnie dla każdej zarządzanej nieruchomości i postępuje z nimi zgodnie z pisemną dyspozycją zamawiającego i postanowieniami umowy. 

 § 19

Zarządca nieruchomości działa na podstawie umowy o zarządzanie nieruchomością zawartej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, z jej właścicielem, wspólnotą mieszkaniową albo inną osobą lub jednostką organizacyjną, której przysługuje prawo do nieruchomości, ze skutkiem prawnym bezpośrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. 

§20 

Zawierane umowy o zarządzanie nieruchomością powinny być formułowane jasno i powinny zawierać wszystkie warunki uzgodnione przez strony, łącznie z opisem obowiązków i odpowiedzialności zarządcy, numerem licencji zawodowej zarządcy nieruchomości odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie i informacją o ubezpieczeniu zarządcy od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością. 

§21

Zarządca nieruchomości wykonujący czynności zarządzania przy pomocy innych osób wykonujących czynności pomocnicze i działających pod jego bezpośrednim nadzorem, ponosi za ich czynności  odpowiedzialność zawodową  określoną w ustawie o gospodarce nieruchomościami. 

§22

Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.

§23

1. Zarządcy nieruchomości nie wolno przyjmować od  zamawiającego, w związku z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomością jakichkolwiek korzyści osobistych lub majątkowych poza wynagrodzeniem wynikającym z umowy.

2. Zarządcy nieruchomości nie wolno oferować usług zarządzania, przedstawiając je jako wolne od wynagrodzenia.

§24

Zarządca nieruchomości powinien wykazywać wysoką kulturę osobistą w kontaktach z użytkownikami nieruchomości 

§25

Zarządca nieruchomości jest zobowiązany do udzielania wszelkich informacji na temat zarządzanej nieruchomości oraz udostępniać do kontroli wszelkie dokumenty dotyczące zarządzanej nieruchomości, na każde żądanie jej właścicieli.

 §26

Zarządca nieruchomości nie może odmówić świadczenia usług zarządzania właścicielowi nieruchomości z powodu rasy, wyznania, płci lub narodowości, jak również uczestniczyć w działaniach mających na celu dyskryminację z wyżej wymienionych powodów.

§27

Zarządca nieruchomości nie przestrzegający norm postępowania i obowiązków zawodowych podlega odpowiedzialności zawodowej.

 §28

Niniejsze standardy zawodowe przedkłada się Ministrowi Infrastruktury.

 

  
Aktualności O nas Galeria / Osiągnięcia Kontakt Poszukujemy wykonawcy Publikacje Biuro rachunkowe
© 2013 ARENDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.