ARENDA - zarządzanie nieruchomościamiZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIURO RACHUNKOWE
Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty - małe radości.
Karl Heinrich Waggerl
   
Aktualności

Aktualności

Ogłoszenia

Porady fachowców

Ubezpieczenia

Ciekawe linki

 
Ubezpieczenia

Ubezpieczamy zarządzane przez nas nieruchomości w zakresie:

UBEZPIECZENIE BUDYNKU OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH

Ubezpieczenie zarządzanych przez nas wspólnot mieszkaniowych obejmuje szkody powstałe w wyniku następujących zdarzeń losowych:

Zakres standardowy:

1.        ogień,

2.        piorun,

3.        wybuch,

4.        upadek pojazdu powietrznego,

5.        uderzenie pojazdu lądowego,

6.        grad,

7.        śnieg,

8.        zapadanie i osuwanie się ziemi,

9.        lawina,

10.     huragan,

11.     deszcz nawalny,

12.     powódź,

Zakres rozszerzony:

13.     katastrofa budowlana,

14.     wydostanie się mediów z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych,

15.     awaria urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych lub c.o.

Dodatkowe ryzyka objęte ubezpieczeniem:

16.     dym,

17.     sadza,

18.     lód,

19.     przepięcia (konieczność wymiany instalacji elektrycznej po uderzeniu pioruna),

20.     dewastacja budynku

Przedmiotem ubezpieczenia od ryzyka dewastacji są stałe elementy ubezpieczonego budynku, w szczególności: windy, lampy, instalacje elektryczne, tynki, elewacje, instalacje hydrauliczne, kotły, drzwi, szyby oraz elementy szklane budynku mieszkalnego.

Ubezpieczone są elementy budynku wspólnie użytkowane przez mieszkańców np. klatki schodowe, ciągi komunikacyjne. Dla przykładu ochroną ubezpieczeniową objęte są szyby w oknach klatki schodowej, natomiast nie są objęte ochroną szyby w oknach mieszkań osób zamieszkujących budynek wspólnoty.

Za wandalizm (dewastację) należy rozumieć rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie.

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód o charakterze estetycznym np. zabrudzenia, zadrapania, graffiti itp.

Ubezpieczenie jest zawierane wg wartości odtworzeniowych.

 

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej za czyny niedozwolone wyrządzone osobom trzecim, w tym także członkom wspólnoty.

Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rozszerza się o ryzyko zalania mienia osób zamieszkujących wspólnotę przez nieszczelny dach, na skutek awarii instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania.

KLAUZULE DODATKOWE

 

1.        reprezentantów

Klauzula ta oznacza, ze wyłączenie ochrony ubezpieczeniowej, która następuje w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa dotyczy wyłącznie Zarządu Wspólnoty a nie wszystkich jej członków.

2.        odpowiedzialności wzajemnej

Klauzula ta oznacza, że ochrona ubezpieczeniowa z tytułu odpowiedzialności cywilnej wspólnoty obejmuje także członków wspólnoty, którzy są traktowani jako osoby trzecie.

3.        ochrony inwestycyjnej (niedoubezpieczenia)

Klauzula ta oznacza, że w przypadku niedoubezpieczenia (zaniżenia wartości budynku), jeśli nie przekracza ono określonego wskaźnika, przy szkodach częściowych nie stosuje się zasady proporcji wypłaty odszkodowania.

4.    akceptacja zasady, że w skład ubezpieczonego mienia wchodzi także przyległa do budynków infrastruktura i instalacje (np. chodniki, podjazdy, siec domofonowa), o ile należą do wspólnoty. Obiekty małej architektury powinny być dodatkowo ubezpieczone.

5.        akceptacja płatności w dwóch ratach bez dodatkowych opłat

  • 1 - CZY UBEZPIECZENIE MIESZKANIA MA ZWIĄZEK Z ZAKRESEM UBEZPIECZENIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ?

  Jeśli w polisie majątkowej wspólnoty tzn. w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych znajduje się klauzula odpowiedzialności wzajemnej, właściciel lokalu nie musi w zawieranym indywidualnie ubezpieczeniu mieszkania ubezpieczać swojego lokalu od takiego samego ryzyka, ponieważ wówczas dwa razy płaci za to samo. W razie np. zalania jego mieszkania odszkodowanie za zniszczoną podłogę, ściany i stałe emlementy lokalu otrzyma odszkodowanie z polisy OC wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli jednak, pomimo klauzuli odpowiedzialnosci wzajemnej, ubezpieczy się od takich zniszczen indywidualnie, otrzyma odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, który zwróci się z regresem do wspólnoty mieszkaniowej. W rezultacie i tak poszkodowany otrzyma odszkodowanie z jednego źródła a składki zapłaci dwa razy - raz jako członek wspólnoty i drugi raz indywidualnie.


  Dlatego właściciel lokalu w ubezpieczeniu indywidualnym może ubezpieczyć jedynie swoje ruchomości od kradzieży i włamania, bo tych oczywiście ubezpieczenie wspólnoty nie obejmuje.
 • 2 - CO TO JEST FRANSZYZA?

  Franszyza jest to element umowy ubezpieczenia redukujący wartość odszkodowania. Możemy spotkać franszyzę integralną i franszyzę redukcyjną.


  Franszyza integralna jest to najniższa wartość odszkodowania, jakie w razie wystapienia szkody będzie wypłacone. Jesli wielkość franszyzy integralnej ustalono na 500 zł to odszkodowanie nie bedzie wypłacone, jeśli wartość szkody zostanie wyceniona poniżej tej kwoty .


  Franszyza redukcyjna to udział własny w odszkodowaniu. W każdym przypadku odszkodowanie bedzie pomniejszone o wartośc franszyzy redukcyjnej. Jeśli przyjęto franszyzę redukcyjną w wysokosci 500 zł a wartość szkody wyceniono na 900 zł to wypłacone odszkodowanie wyniesie 900-500=400 zł 
Aktualności O nas Galeria / Osiągnięcia Kontakt Poszukujemy wykonawcy Publikacje Biuro rachunkowe
© 2013 ARENDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.