ARENDA - zarządzanie nieruchomościamiZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI BIURO RACHUNKOWE
Nie pal za sobą mostów. Zdziwisz się, ile razy będziesz musiał przekraczać tę samą rzekę.
H. Jackson Brown
   
O nas

Zarządzanie nieruchomościami

Nasze standardy

Pracownicy

Referencje

Podstawy prawne zarządzania nieruchomościami

Jak funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa

 
Zarządzanie nieruchomościami

ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI MIESZKALNYMI - Warszawa i okolice

Arenda Sp. z o.o. gwarantuje profesjonalne zarządzanie nieruchomościami.

Arenda jako zarządca Państwa nieruchomości zapewnia:

  • Przejęcie zarządzania nieruchomością wspólną od dotychczasowego właściciela (gminy, zakładu pracy, dewelopera itp.)
  • Niezakłóconą bieżącą eksploatację (dostawy energii i wody, utrzymanie porządku i czystości)
  • Konserwację techniczną budynku, zgodnie z potrzebami nieruchomości i prawem budowlanym
  • Natychmiastowe usuwanie awarii,
  • Przeprowadzanie remontów i modernizacji - systematyczne przywracanie dobrego stanu technicznego, dokonanie nadbudowy lub przebudowy
  • Prawidłową księgowość i dbałość o finanse wspólnoty oraz właścicieli nieruchomości
  • Rzetelne, terminowe i przejrzyste rozliczenia kosztów wspólnoty i wszystkich właścicieli
  • Obsługę prawną i doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami
  • Ubezpieczenie budynku oraz Wspólnoty Mieszkaniowej
  • Współdziałanie z właścicielami lokali z poszanowaniem Państwa praw wynikających z ustawy o własności lokali

Współpracując z licencjonowanymi zarządcami nieruchomości z dużą wiedzą i wieloletnim doświadczeniem mają Państwo gwarancje bezpieczeństwa, efektywności i zarządzania środkami finansowymi nieruchomości na najwyższym poziomie.

Zakres umowy o zarządzanie, którą proponujemy, obejmuje

następujące obowiązki Zarządcy:

1)       reprezentowanie Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawach związanych z zarządzaniem nieruchomością, a mieszczących się w zakresie udzielonych pełnomocnictw dotyczących uprawnień i obowiązków powierzonych Zarządcy umową,

2)       załatwianie całości spraw związanych z uzyskaniem przez wspólnotę mieszkaniową numeru REGON, NIP oraz założeniem konta bankowego,

3)       utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku mieszkańców i użytkowników oraz jego otoczenia,

4)       dokonywanie bieżącej konserwacji i przeglądów technicznych, bieżących napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, gazu, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz z innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości – zgodnie z planem gospodarczym przyjętym uchwałą przez właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy,

5)       usuwanie awarii i skutków awarii w nieruchomości, przy czym zakres robót związanych z usuwaniem skutków i przyczyn awarii powinien być uzgodniony ze Wspólnotą Mieszkaniową, a w razie konieczności przeznaczenia na te prace kwoty wyższej od ustalonej w umowie, wymagana jest zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale,

6)       wykonywanie remontów, zgodnie z planem gospodarczym przyjętym uchwałą przez właścicieli lokali na dany rok kalendarzowy,

7)       zawieranie umów o dostawę energii elektrycznej, energii cieplnej, gazu, wody i odprowadzenie ścieków, wywozu odpadów, umów związanych z funkcjonowaniem dźwigów osobowych, zbiorczych anten telewizyjnych i domofonu oraz kontrolowanie wykonywania tych umów,

8)       prowadzenie rozliczeń poprzez rachunek bankowy, założony dla Wspólnoty Mieszkaniowej

9)       prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty Mieszkaniowej,

10)    dokonywanie rozliczeń i zapłaty za roboty lub usługi związane z nieruchomością wspólną i świadczone na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej,

11)    pobieranie miesięcznych opłat od właścicieli lokali z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz świadczeń indywidualnych związanych z użytkowaniem lokalu, w tym wyznaczanie wysokości opłat za świadczenia,

12)    prowadzenie, w imieniu właścicieli lokali, rozliczeń za usługi dostarczane bezpośrednio do lokali – wody, centralnego ogrzewania, ogrzewania ciepłej wody użytkowej, odprowadzenia ścieków oraz za wywóz odpadów z lokali,

13)    współdziałanie ze Wspólnotą Mieszkaniową w zakresie pozyskiwania pożytków z nieruchomości (m. in. wynajem pomieszczeń wspólnych, dzierżawa powierzchni reklamowych), zwieranie umów z tym związanych i nadzór nad ich wykonywaniem,

14)    windykacja należności z tytułu opłat należnych od właścicieli lokali oraz należności stanowiących pożytki i inne przychody z nieruchomości,

15)    dochodzenie na drodze sądowej, w postępowaniu upominawczym lub innym, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, należności, o których mowa w punkcie 14)

16)    ubezpieczenie budynku od ognia i innych żywiołów oraz Wspólnoty Mieszkaniowej od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie uzgodnionym z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, oraz opłacanie podatków i innych opłat publiczno - prawnych związanych z nieruchomością, jeśli nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,

17)    prowadzenie i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości,

18)    doradztwo prawne w zakresie związanym z zarządzaniem nieruchomością oraz funkcjonowaniem wspólnoty mieszkaniowej,

19)    wykonywanie, wszelkich czynności związanych ze zwoływaniem zebrań właścicieli lokali oraz powiadamianiem właścicieli lokali o treści uchwał poddanych przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej pod głosowanie w  drodze indywidualnego zbierania głosów,

20)    przygotowanie, w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, sprawozdania ze sprawowania zarządzania nieruchomością nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku, oraz przygotowanie propozycji do planu gospodarczego na rok następny,

21)    składanie Wspólnocie Mieszkaniowej półrocznych raportów i sprawozdań finansowych dotyczących zarządzania nieruchomością w terminie jednego miesiąca po zakończeniu danego półrocza,

22)    wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego zarządzania nieruchomością, związanych z realizacją umowy i mieszczących się w granicach zwykłego zarządu,

23)    udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym ich lokali.

  
Aktualności O nas Galeria / Osiągnięcia Kontakt Poszukujemy wykonawcy Publikacje Biuro rachunkowe
© 2013 ARENDA. Wszelkie prawa zastrzeżone.